Projekt filmového fetivalu Dobromysl

I. Základní myšlenka

Filmový festival Dobromysl (dále jen „filmový festival“, nebo jen „festival“) bude, na rozdíl od komerčních filmových festivalů, zaměřen na tvorbu zejména mladých, začínajících tvůrců, zejména amatérů, přičemž hlavním účelem je přitáhnout k filmové tvorbě osoby, které by jinak neměly možnost se na filmové tvorbě podílet.

Celková koncepce filmového festivalu a zejména prezentovaných snímků, se bude do značné míry vymezovat oproti běžným filmovým festivalům, v rámci kterých jsou spíše prezentovány snímky zachycující člověka v mimořádných situacích, ať již pozitivních, ale častěji spíše negativních.

Filmový festival bude mít v podtitulu název „příběhy obyčejného štěstí“, přičemž příběh obyčejného lidského štěstí bude nosným tématem celého festivalu. Filmová díla by tak měla zobrazovat cestu zobrazovaných hrdinů k dosažení obyčejného lidského štěstí a tím dávat kladný příklad mládeži, resp. divákům obecně pro nalezení správné životní cesty.

Zejména orientace v životních hodnotách je leitmotivem celého tohoto festivalu, neboť v současné době, která je zahlcena přemírou negativismu a násilí (ať již v televizním zpravodajství nebo v umělecké tvorbě), je nanejvýš potřebné aby mladí lidé uviděli před sebou též pozitivní životní příklady.

Je totiž evidentní, že jen málokdo se může stát hlavním hrdinou tzv. velkého příběhu zobrazovaného v celovečerních filmech a případná snaha současné mladé generace stát se takovýmto hrdinou často končí velmi negativně jak pro samotné mladé lidi, tak pro jejich okolí.

Pořadatelé filmového festivalu Dobromysl chtějí ukázat mladé generaci ale i všem ostatním, že dosažení obyčejného lidského štěstí a obyčejného hezkého života je nejen stejně obtížné jako stát se hrdinou velkého filmového příběhu, ale také stejně, či dokonce ještě více chvályhodné a že mnohdy prožít obyčejné lidské štěstí je daleko více naplňující než jednorázový kladný prožitek pořízený za peníze, například ve formě luxusní dovolené.

Zde si pořadatelé dovolí připomenout citátem z novoročního projevu z 1. ledna 2003 Václava Havla, jednoho z nejvýznamnějších Čechů novodobé historie a nesporně jednu z největších mravních a morálních autorit XX. století:

„Myslím, že nemusíme mluvit v každé větě o národu či o národních zájmech, ale o to víc bychom se měli zabývat svými bližními, ať už v naší ulici, či kdesi na druhém konci světa. Ano, našim národním zájmům vskutku asi nejlépe posloužíme, když se prostě budeme dobře chovat k sobě navzájem, k zemi, kterou obýváme, jakož i k jiným národům, a když budeme nepředpojatě přemýšlet o lidské historii, lidském údělu i lidském poslání na tomto světě. Kéž by tedy pokora, zájem o druhé, lidská odpovědnost, smysl pro spravedlnost a solidarita byly tím, co lze nazvat ideou českého státu.“

I z tohoto citátu je zřejmé, že Václav Havel vnímal obyčejné lidské štěstí a zájem o sebe navzájem jako základní stavební kámen každé společnosti. Příběhy obyčejného lidského štěstí by se měly stát jedním z takových kamínků, které přispějí k upevnění vztahů mezi lidmi a vzájemného pochopení.

Po odchodu Václava Havla zůstalo mnoho, velmi mnoho hodnot, ze kterých mohou žít a musejí žít další generace, tj. princip pozitivního globálního vidění světa. Filmový festival Dobromysl – příběhy obyčejného štěstí by chtěl šířit toto pozitivní globální vidění světa dál i po odchodu Václava Havla.

II. Základní koncepce - průběh festivalu a hodnocení

Možnost účasti na festivalu bude zcela otevřená v tom směru, že přihlášené snímky shlédne kvalifikační porota, která rozhodne o jejich rozřazení do jednotlivých kategorií, přičemž v případech kdy zaměření díla, nebude splňovat kritéria účasti tak případně dílo k účasti na festivalu nedoporučí.

Ze snímků, které splní kritéria účasti na festivalu, budou vybrány kvalifikační porotou tzv. nominované snímky. Tyto nominované snímky budou veřejně promítány v průběhu konání filmového festivalu, místo konání: prostory Hankova domu a přilehlého kina ve městě Dvůr Králové. Na internetu bude zpřístupněna pouze sekce „phone video“.

Kvalifikační porota bude maximálně 10-ti členná a bude zvolena správní radou Nadačního fondu Dobromysl do usnesení o volbě kvalifikační poroty bude vyvěšeno na webových stránkách Nadačního fondu Dobromysl.

Hodnotící porota bude maximálně 10-ti členná a bude známa až v den konání filmového festivalu.

Pořádání festivalu bude vyhlašováno na internetových stránkách, kde bude možné se též přihlásit. Mimo elektronické přihlášky bude nutné též do určitého termínu zaslat do sídla nadačního fondu taktéž písemnou přihlášku s uvedením základních údajů o autorovi přihlašovaného snímku a realizačním týmu přihlašovaného snímku, datem, s ověřeným podpisem, telefonickým spojením, korespondenční adresou pro písemný kontakt a e-mailovou adresou pro elektronickou komunikaci.

Součástí přihlášky bude již přihlašovaný snímek který se posilá přes internet na určené místo.

Nominované snímky, které se budou účastnit festivalu, budou poskytnuty hodnotící porotě k neveřejnému promítání. Hodnotící porota provede hodnocení jednotlivých kategorií a stanoví vítěze.

Základní kritéria hodnocení:

  • scénář
  • kamera
  • celkový umělecký dojem
  • celkový lidský dojem

Budou přidělovány body jednotlivým kritériím 1 - 100, tak, že 0 je "nejhorší", 100 bodů "nejlepší".

Hlasování bude probíhat dle stejných kategorií, jak jsou tyto výše definovány a dle totožných kritérií.

Internetové hlasování bude jen pro kategorii Phone video, pro ostatní kategorie bude divácké hlasování probíhat přímo v kinosálech, pomocí formulářů.

Z nejúspěšnějších snímků všech kategorií bude vybrán též absolutní vítěz odborné poroty a absolutní vítěz dle diváckého hlasování.

Slavnostní vyhlášení proběhne v místě a čase stanoveném v oznámení o vyhlášení festivalu za účasti tvůrčích týmů a veřejnosti s tím, že výsledky budou medializovány prostřednictvím internetu a sdělovacích prostředků (zejména tiskových zpráv, prezentací v odborných periodikách, apod.)

Vítězové z řad tvůrců získají ceny podporující jejich další tvorbu, kterých konkretizace bude uvedena v oznámení o vyhlášení festivalu.

Z hlasující veřejnosti budou vylosováni dva výherci, kteří obdrží cenu podporující jejich zájem o filmové či jiné umění. Vybrán bude jeden z těch, kteří přišli na promítání a jeden z těch, kteří hlasovali na internetu pro vítězný snímek v kategorii Phone video.

III. Závěr

Filmov ý festival Dobromysl je projektem Nadačního fondu Dobromysl. Nadační fond Dobromysl má ve svém statutu vyjádřeno své poslání, tj. šíření principů pozitivního vidění světa. Nadační fond Dobromysl organizací filmového festivalu chce podpořit všechny bez omezení v jejich aktivitách, kterými mohou rozdávat pozitivní myšlení, radost a štěstí nejen sobě, ale zejména jiným lidem.


Oldřich Tamáš
předseda správní rady Nadačního fondu Dobromysl
a vedoucí realizačního týmu Filmového festivalu Dobromysl
Partneři

  © Copyright dobromysl.net 2012 - 2013.